Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘wilno’

Są takie wydarzenia w historii, o których nawet zawodowy badacz dziejów nie waha się pisać żółcią i goryczą. 7 lipca minęła 68. rocznica początku operacji Ostra Brama na Wileńszczyźnie.

Latem 1944 roku polityczno – militarna sytuacja na ziemiach polskich na wschód od Bugu była zła. Była gorsza od przewidywań czynionych jeszcze rok czy dwa lata wcześniej. Polski rząd, politycy, zwykli obywatele od początku wojny niemiecko – sowieckiej zakładali powtórkę z historii, wierzyli w wariant z 1918 roku, kiedy Niemcy, rozbiwszy Rosjan, sami pogrążyli się w chaosie rozprężenia i rewolucji. W roku 1944 nic takiego nie miało miejsca. Front wschodni nie tylko nie rozsypał się gdzieś w stepach Powołża, ale niczym walec, toczył się na zachód, ku Wilnu,  Lwowu, Warszawie.

Przynajmniej od 1943 roku wiadomo było, że Związek Sowiecki nie uszanuje praw Polski do jej przedwojennych granic. Odpowiedzią na zagrożenie miała być Akcja Burza, polegająca na wzmożonej dywersji na tyłach cofającej się armii niemieckiej. Militarne znaczenie Burzy wobec walczących fa froncie niemieckich i sowieckich korpusów i armii pancernych było znikome, politycznie – miała ona potwierdzić prawa Polski do Kresów, ukazać Polaków w roli gospodarzy tych ziem.

Pierwsze działania „burzowe” miały miejsce na Wołyniu, gdzie walkę podjęła 27 Dywizja Piechoty AK. Ale dużo większą politycznie wymowę miały mieć  walki o Wilno i Lwów. Niepomne na doświadczenia z 17 września, na Katyń, na enuncjacje sowieckiej dyplomacji kwestionujące prawa Polski do Ziem Wschodnich, wreszcie na nienajlepsze doświadczenia z Wołynia, dowództwo AK, przy akceptacji rządu londyńskiego, wydało rozkaz ataku.

Tysiące kilometrów od Wilna wychodzący na Bliskim Wschodzie „Dziennik Żołnierza APW” pisał w tym czasie: „Dzień pokoju musi być dniem sprawiedliwości. W tym dniu zadzwonią radośnie dzwony wileńskich kościołów, pochylą się nasze zwycięskie sztandary przed Ostrą Bramą, a z piersi polskich żołnierzy i ludu Wilna popłynie ku niebiosom ta sama pieśń dziękczynna”.

Cudu nad Wilią nie było. Generał „Wilk”, dowódca Okręgu Wileńskiego AK, wykonał rozkaz walki, chcąc zdobyć stolicę Kresów Północno – Wschodnich przed nacierającą od wschodu Armią Czerwoną. Po załamaniu się pierwszego ataku oddziałów AK na ufortyfikowane miasto doszło do zaciętych walk o kresowy gród między wojskami sowieckimi i wspomagającym je Konspiracyjnym Garnizonem Wilna, a broniącymi Wilna Niemcami. Po kilku dniach polska flaga, po raz ostatni, załopotała nad starym Wilnem.

Wówczas jednak los polskich żołnierzy był już przesądzony. Premier Mikołajczyk, przewidując rozwój wydarzeń, zaapelował 18 lipca do Winstona Churchilla o wysłanie brytyjskiego oficera łącznikowego do oddziałów polskich na Wileńszczyźnie. Szef polskiego rządu miał zapewne nadzieję, że powaga misji brytyjskiej uchroni polskich partyzantów przez agresją ze strony Sowietów – nie wiedział jeszcze, że dzień wcześniej Sowieci bezceremonialnie aresztowali ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i internowali większość oddziałów AK na Wileńszczyźnie. Dwa tygodnie później los wilnian podzielili lwowiacy.

Akcja Burza zakończyła się polityczną klęską. Rząd polski, rzucając tysiące najlepszej młodzieży w beznadziejny bój, pozbawiał się ostatnich kart w rozgrywce o Kresy Wschodnie. Kilka tygodni później świat milcząco obserwował dramat Warszawy – o Kresach nikt poza Polakami nie chciał pamiętać. Wileński konserwatysta Stanisław Cat – Mackiewicz, podsumowując Burzę na Wileńszczyźnie, gorzko napisał: „Rząd Polski Podziemnej chciał zbawiać Warszawę kosztem oddania Wilna Rosji, to nie miał prawa rozkazywać dzieciom wileńskim, aby szły na pomoc Rosjanom w zdobywaniu Wilna”.

Reklamy

Read Full Post »

Chwała litewskim nacjonalistom

W ubiegłym miesiącu głosami parlamentarnej większości Sejm Republiki Litewskiej zaaprobował nowelizację ustawy o oświacie. Przyjęta ustawa uderza przede wszystkim w polskie szkoły, zakładając, że część przedmiotów dotychczas nauczanych w językach mniejszości narodowych będzie odtąd nauczana po litewsku.

Ustawa o oświacie, skandaliczna w świetle prawa międzynarodowego i cofająca młodych Polaków do czasów carskich, nie jest przypadkiem. Wpisuje się w ciąg antypolskich posunięć rządu w Wilnie, posunięć nie tylko uderzających w tradycję wspólnej państwowości sprzed wieków, w ideę wielonarodowego i wielokulturowego Wielkiego Księstwa, ale zamrażających obecne międzypaństwowe relacje. Nic nie dzieje się jednak bez przyczyny. Analizując bieżącą sytuację na Litwie można wręcz stwierdzić, że ustawa jest odpowiedzią (odpowiedzią za pomocą pięści) na niedawne wyniki wyborów i odniesiony w nich sukces polskiej mniejszości.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która w tegorocznych wyborach samorządowych zdobyła 6,5% głosów w skali całego kraju (w tym 70% w rejonie solecznickim, 65% w rejonie wileńskim, a 15% w samym Wilnie), po raz kolejny zaskoczyła politycznych obserwatorów. Zaskoczyła świetnym zorganizowaniem, wewnętrzną dyscypliną, charyzmą liderów, mobilizacją szeregów, o jakiej polskie partie polityczne mogłyby tylko pomarzyć. Litewscy nacjonaliści musieli gorzko przeżuć smak klęski i perspektywę, że Polacy znów będą współrządzić Wilnem.

AWPL jest swego rodzaju fenomenem, który przypomina trochę fenomen Polaków w zaborze pruskim. W im gorszych warunkach przyszło im działać, tym bardziej się mobilizowali i tym gorliwiej walczyli język, o ziemię, z której chciano ich rugować i o własną reprezentację w pruskim Landtagu. Polacy na Wileńszczyźnie, choć żyją w XXI wieku, w zjednoczonej Europie, też walczą o język, który się wypiera z polskich szkół, o ziemię, której rząd niepodległej Litwy nie chce im zwrócić i – skutecznie – o własną reprezentację w Sejmie i samorządach. A od czasów rugów pruskich to chyba ich różni, że Polacy z Wielkopolski byli warstwą wykształconą z dziada pradziada, ci z Wileńszczyzny zaś są potomkami chłopów polskich, którzy nie chcieli bądź nie mogli „repatriować” się po wojnie, gdy do Polski bierutowej wyjechała niemal cała pozostała po sowieckich wywózkach inteligencja.  I może jeszcze jedna różnica – Polacy z zaboru pruskiego walczyli mrówczą pracą przeciw zaborcy, Polacy z Wileńszczyzny spierać się muszą z własną – mimo wszystko – ojczyzną, z krajem którego są obywatelami.

Sukcesy wyborcze Polaków na Litwie budzą nadzieję. Nadzieję, jakiej nie niosła za sobą inercja kolejnych rządów warszawskich, które przedkładały fałszywe obietnice Republiki Litewskiej nad troskę o swobody obywatelskie mieszkających na Wileńszczyźnie rodaków. Dziś Polacy wileńscy, choć muszą zmagać się z coraz bardziej brutalną lituanizacją, stanowią siłę, której mimo wszystko nie uda się litewskim nacjonalistom zdeptać.

Mówią o nas Polakach, że potrafimy się jednoczyć w obliczu niebezpieczeństw i gnuśnieć w czasach spokoju.  Tam, na rubieżach nigdy Polakom nie pozwolono gnuśnieć, tam wykuwała się polskość, stamtąd wyszli Kościuszko, i Mickiewicz, i Piłsudski. Jeśli dzięki głupiej, zaściankowej polityce rządu w Wilnie polskość na Wileńszczyźnie – zagrożona – przetrwa, to chwała litewskim nacjonalistom.

Read Full Post »

Wczoraj ukazała się w mediach kolejna z rzędu informacja, że polskie MSZ rozważa zaostrzenie polityki wobec Wilna. Powodem zmiany dyplomatycznego kursu ma być prowokacyjne wręcz łamanie przez władze Republiki Litewskiej praw polskiej mniejszości zamieszkującej Wileńszczyznę. Problem ten ciągnie się od lat zgoła dwudziestu i obejmuje takie kwestie, jak przymusowa lituanizacja polskich nazwisk, pisownia dwujęzycznych nazw oraz nierozwiązana sprawa zwrotu Polakom znacjonalizowanej przez komunistów ziemi. Do tych od lat nieuregulowanych problemów dochodzi sprawa fatalnego traktowania przez tamtejszą administrację największej polskiej inwestycji na Litwie – rafinerii w Możejkach.

Dzisiejsze stosunki polsko –litewskie są problemem politycznym, ale jednocześnie tkwią tak głęboko, jak tylko się da w historii, w kulturze, w mentalności. Kiedy w 1918 powstawała niepodległa Polska, dawna unia z Litwą i tradycja Rzeczpospolitej Obojga Narodów były już tylko mrzonką, ideą, wyblakłym wspomnieniem. Choć jeszcze powstańcy styczniowi śpiewali w nadniemeńskich puszczach „obok Orła znak Pogoni…”, w pokoleniu ich synów i wnuków rozmyła się tradycja wspólnej walki przeciw zaborcy. Pozostała niechęć i wzajemna nieufność.

Litwini zyskali w przeciągu XIX wieku świadomość narodową, ale zyskali coś jeszcze. Wielki, zakorzeniony w mentalności kompleks polski, którzy nie przestał im towarzyszyć po dzień dzisiejszy. Mały liczebnie, chłopski naród nie posiadał elit – te dawno się spolonizowały, nie posiadał historii – tą „zawłaszczyli” sobie Polacy, nie posiadał historycznego, starego Wilna, gdzie w okresie międzywojennym Litwinów było nie więcej niż 2%. Pozostał im silny, żywy nacjonalizm i mur wrogości, który uparcie wznoszono między Kownem a Warszawą.

W dwudziestoleciu międzywojennym stosunki między Polską a Litwą wyglądały fatalnie. Litwini, których nie było niemal wcale na Wileńszczyźnie, nie zapomnieli Polakom „buntu” Żeligowskiego i zajęcia Wilna. Odrzucili lekką ręką polski program federacyjny, odrzucili całą tradycję unii polsko –litewskich, wymazując z kart historii „renegata” Jagiełłę i stawiając pomniki Januszowi Radziwiłłowi. A jednocześnie zamykali się w swym nacjonalizmie. „Nie w tym bowiem leży trudność porozumienia polsko – litewskiego – pisał wybitny pisarz Józef Mackiewicz – że Litwini chcą za dużo, tylko w tym, że chcą za mało. Nie w tym, że anektują nam Mickiewicza, ale w tym, że się go zaczynają wypierać. Nowa Litwa, zrywając kolejno z tradycjami politycznymi starej, przedzierzgnęła się w państwo ciasnonacjonalistyczne, które przyszłość swą widziało w odwróceniu od przeszłości. A my ze swej strony uczyniliśmy wszystko, by Litwinów w ich etnograficznym odosobnieniu utwierdzić”.

Pierwsza odsłona trudnego sąsiedztwa dwóch narodów w XX wieku zakończyła się tragiczną, haniebną kartą zapisaną podczas II wojny światowej. Kartą znaczoną salwami litewskich plutonów egzekucyjnych w lasach ponarskich. Jeżeli Polacy popełniali względem Litwinów błędy, jeżeli nasze elity nie potrafiły zrozumieć dążeń młodego narodu, to ten wziął sobie za to krwawy odwet w latach 1942 – 1944.

Wyniki konferencji jałtańskiej wydawałoby się zlikwidowały stały punkt tarć polsko –litewskich i główną przyczynę konfliktu między obu narodami – spór o Wilno. Choć Jałtę narzucono Polsce siłą, przecież nikt w 1989, w chwili odzyskiwania niezależności, nie zamierzał jej obalać. Stąd też nic dziwnego, że polskie elity, w sumie niezależnie od barwy politycznej, przyjęły za wyznacznik polityki wschodniej wypracowany na emigracji program giedroyciowski, nakazujący wspierać – w imię interesów Polski – niepodległość Litwy, Ukrainy i Białorusi. Najbardziej wytrwałym realizatorem linii politycznej określonej przez redaktora „Kultury”, był w wolnej Polsce Lech Kaczyński.

III Rzeczpospolita od momentu ogłoszenia przez Litwę niepodległości prowadziła wobec postsowieckiej republiki politykę wręcz przyjazną. Patronowaliśmy wszystkim europejskim inicjatywom rządu w Wilnie, a polskie samoloty chroniły w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego litewskie niebo. W zamian polską mniejszość spotykały represje, właściwe krajom trzeciego świata. Brak możliwości zapisu nazwiska za pomocą polskich znaków diaktrycznych (mimo, że Litwini w Polsce mogą takowych używać), lituanizowanie nazwisk, czy szykany za dwujęzyczne nazwy w miejscowościach zamieszkanych w 90% przez Polaków – to tylko niektóre z nich.

Uważam, że dialog z Litwinami jest potrzebny, a wręcz jest polską racją stanu. I, że powinniśmy dążyć do sojuszu strategicznego z Wilnem. Ale nie za wszelką cenę. Czy to się litewskim nacjonalistom podoba, czy nie, polska mniejszość ostała się na Wileńszczyźnie i ma prawo do rozwoju swojej kultury i rodzimego języka. Polacy w Wilnie, Trokach, czy Solecznikach nie są przybyszami, lecz autochtonami, żyjącymi na ziemi przodków od kilkuset lat i choćby z tej racji nie mogą być traktowani przez władze litewskie, jak obywatele drugiej kategorii.

Kiedy w 1938 Litwini zastrzelili na granicy polskiego żołnierza, Warszawa postawiła dywizje w gotowości marszu na Kowno. Ostatecznie Litwini się ugięli, nawiązali normalne stosunki dyplomatyczne i – wbrew pozorom – stosunki między obu państwami na przeszło rok stały się lepsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Może i dziś w Warszawie ktoś wreszcie powinien porządnie – toutes proportions gardées – uderzyć pięścią w stół.

Read Full Post »